جرثقیل سقفی دو پل پروژه ی ناب ایگل آریا

جرثقیل سقفی دو پل_ سنگان نیرو ایرانیان